Điểm mới trong điều tra Doanh nghiệp năm 2018

Thứ ba - 03/04/2018 20:46
Điểm mới trong điều tra Doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ- TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018, Tổng cục Thống kê đồng thời ban hành Phương án, bảng hỏi kèm theo Quyết định này

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành thống kê; thu thập thông tin tính chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cuộc điều tra cũng nhằm đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0); thu thập thông tin phục vụ biên soạn hệ số chi phí trung gian của hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa; nghiên cứu phát triển; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Về nội dung và phiếu điều tra, bổ sung nội dung và phiếu điều tra số 2/ĐTDN-CP thu thập và biên soạn hệ số chi phí trung gian đối với một số ngành có hoạt động gia công, chế biến và nghiên cứu phát triển;

Bổ sung nội dung và phiếu điều tra số 3/ĐTDN-HTPT thu thập thông tin đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;

Đồng thời, cũng sẽ thay thế phiếu điều tra đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước là phiếu lập danh sách theo mẫu phiếu 1B/ĐTDN-DS;

Ngoài việc bổ sung 2 phiếu ở trên theo yêu cầu của phương án thì điều tra doanh nghiệp năm 2018 bỏ 2 phiếu, gồm: (1) phiếu 1C/ĐTNT-ĐT (Phiếu điều tra đối với doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD); (2) Phiếu 1A.1/ĐTDN-HTX (Phiếu điều tra chuyên ngành đối với hợp tác xã). Đồng thời nội dung phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên ngành được kế thừa từ điều tra doanh nghiệp hàng năm và cắt giảm nội dung chỉ tiêu theo nguyên tắc: Đã có trong báo cáo tài chính thì không thu thập trực tiếp qua điều tra mà khai thác và tổng hợp từ hồ sơ hành chính do Tổng cục Thuế cung cấp.
 

Một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin theo phiếu điều tra: Thứ nhất, danh sách mẫu điều tra doanh nghiệp thực hiện phiếu 1A/ĐTDN-DN do Tổng cục Thống kê chọn và gửi về cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành điều tra. Riêng đối với danh sách doanh nghiệp tăng mới năm 2017, trong quá trình rà soát, thu thập thông tin nếu phát hiện doanh nghiệp nào đảm bảo tiêu chí về loại hình, quy mô lao động, ngành hoạt động SXKD theo quy định trong phương án điều tra thì bổ sung thêm vào danh sách mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN;

Đối tượng, đơn vị điều tra gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi luật doanh nghiệp; Hợp tác xã/ Liên minh hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu phiếu 1A/ĐTDN-DN sẽ điều tra 6 nhóm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, gồm:

Phần một, thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, bao gồm: Tên doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình doanh nghiệp; ngành hoạt động SXKD.

Phần hai, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, bao gồm: Lao động; thu nhập của người lao động.

Phần ba, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, bao gồm: Tài sản và nguồn vốn; kết quả sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; tiêu dùng năng lượng; vốn đầu tư.

Phần bốn, thông tin về các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, bao gồm: Tên cơ sở; ngành hoạt động SXKD; sản lượng/sản phẩm; lao động; doanh thu.

Phần năm, sử dụng công nghệ trong sản xuất, bao gồm: Tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng; các kênh chuyển giao công nghệ; năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phần sáu, thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu; chi phí nhân công; chi phí khấu hao tài sản cố định;.. 

Để thuận lợi cho việc khai thác, chia sẻ và kiểm tra thông tin phù hợp với niên độ kế toán đối với doanh nghiệp, thời điểm điều tra doanh nghiệp năm 2018 bắt đầu tư 1/4/2018 (các năm trước là 1/3 hàng năm).

Về đối tượng/ đơn vị điều tra năm nay, nhằm giảm tải gánh nặng cho Cục Thống kê tỉnh triển khai thu thập thông tin trên địa bàn; để kịp thời phân bổ giá trị sản xuất cho các tỉnh, thành phố đối với các tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn hệ thống, trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm nay, Tổng cục Thống kê chủ trì, trực tiếp thu thập và tổng hợp 58 tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành, (tăng 24 đơn vị so với cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2017). Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì và thu thập thông tin đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.
 

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác thống kê cũng như cập nhật tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp, phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 có những điểm mới so với phương án điều tra hằng năm.

Về mục đích điều tra, cuộc điều tra doanh nghiệp (ĐTDN) năm 2018, bên cạnh việc thu thập thông tin đầy đủ theo đơn vị doanh nghiệp như hằng năm, ngành thống kê đặt trọng tâm vào việc thu thập đầy đủ thông tin theo đơn vị cơ sở/đơn vị trực thuộc DN, phục vụ tính toán đầy đủ và chính xác hơn GDP, cũng như GRDP theo đơn vị địa bàn; thu thập thông tin phục vụ đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đối với tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh đó, sẽ khai thác triệt để hồ sơ hành chính (đặc biệt là các chỉ tiêu về tài chính, tài sản và nguồn vốn) để giảm thiểu gánh nặng trả lời cho DN và đảm bảo ĐTDN 2018 hoàn thành sớm hơn, tiết kiệm hơn kinh phí điều tra; thu thập thông tin phản ánh thực trạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Thái Bình nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; thu thập và biên soạn hệ số chi phí trung gian bổ sung cho một số ngành để tính toán VA, GDP chính xác hơn.

Về phương pháp thu thập số liệu, ngoài 2 phương pháp thu thập thông tin truyền thống là điều tra trực tiếp và gián tiếp, điều tra DN 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin là bảng hỏi điện tử nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị cung cấp thông tin cũng như rút ngắn được thời gian thu thập, nhập tin, xử lý và công bố thông tin.

Đến nay, công tác chuẩn bị và tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2018 đã hoàn tất, sẵn sàng cho Chi Cục Thống kê huyện, thành phố trong toàn tỉnh thực hiện triển khai thu thập thông tin tại địa bàn.

Để các đối tượng cung cấp thông tin, người sử dụng thông tin có thể tham khảo các nội dung liên quan đến ĐTDN 2018 như: Quyết định, phương án, phiếu điều tra và các tài liệu liên quan đến điều tra kinh tế năm 2018, Cục thống kê Thái Bình đã xây dựng trang web điều hành tác nghiệp của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 tại địa chỉ:  http://thongkethaibinh.gov.vn
Phòng Thống kê Công nghiệp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây