Những đóng góp của Ngành Thống kê tỉnh Thái Bình trong việc tham gia phong trào thi đua Cả nước chung tay xây dựng NTM

Thứ tư - 19/12/2018 19:32
Thực hiện Quyết định sô 1436/QĐ-BKHĐT về kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “ Ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020. Ngành Thống kê Thái Bình tích cực tham gia và khẳng định vị thế của mình trong chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm này
NTM1
NTM1
        Thái Bình là tỉnh nông nghiệp nằm ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên là 1.586 km2, dân số hơn 1.790 nghìn người, trong đó nông thôn chiếm 89,5%, diện tích đất nông nghiệp là 93 nghìn ha, bình quân mỗi khẩu nông thôn 620 m2. Trong những năm từ 2016-2018 Thái Bình luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số. Năm 2018 GRDP ước đạt 10,53%, xếp thứ 4 toàn vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: năm 2016 khu vực nông lâm thủy sản là 34,6%; công nghiệp xây dựng 30,5%, dịch vụ 34,9% thì đến năm 2018 khu vực nông lâm thủy sản chỉ còn 25,82%; công nghiệp xây dựng 38,24%, dịch vụ 35,94. Thu ngân sách năm 2018 xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 6.800 tỷ đồng và thu XNK là 1.200 tỷ đồng.
        Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 có 75% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên với nhiệm vụ và giải pháp là “ Đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp xây dựng NTM, thực hiện nhất quán và triệt để phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn theo nguyên tắc dân chủ và tự nguyện quyết định kế hoạch, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở từng thôn, làng, khu dân cư. Quan tâm đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn và chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn”. Và 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là “ Chú trọng CNH HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM”.
        Bài học dân chủ ở cơ sở năm 1997 là nêu quan điểm xây dựng phong trào NTM phải thực chất, làm cẩn trọng từng bước, không chạy theo thành tích, ồ ạt, khuyếch trương, dựa đúng vào thực lực của mình, do vậy ngoài 19 tiêu chí, Ban thường vụ Thái bình có Nghị quyết về chỉ tiêu 19+ là các xã về đích nông thôn mới không được nợ đọng xây dựng cơ bản quá 1 tỷ đồng. Việc này giúp cho chính quyền cả cơ sở thận trọng trong việc đăng ký và thực hiện. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có những chủ trương lớn như hỗ trợ xi măng hết năm 2018 dự kiến 1,5 triệu tấn. Tỉnh ủy phân công lãnh đạo các Sở Ban Ngành, Tỉnh ủy viên tham gia trực tiếp chỉ đạo các xã về đích.
        Thái Bình có 267 xã, trong đó có 3 xã không thuộc diện xây dựng NTM để xây dựng thành 3 phường, như vậy có 264 xã triển khai thực hiện xây dựng NTM.
Đến nay đã có 200 chiếm 76,04% tổng số xã được công nhận đạt chuẩn và 1 huyện Nông thôn mới. Số tiêu chí xã đã được công nhận đạt chuẩn . Số tiêu chí bình quân là 17,72 tiêu chí/xã.
Như vậy 64 xã chưa về đích NTM dự kiến 34 xã về đich trong năm 2018; 30 xã còn lại về đích trong năm 2019. Và như vậy so với mục tiêu ĐH đã đạt sớm 2 năm, Thái Bình phấn đấu đến năm 2021 đạt 100% số huyện đạt NTM, 10 xã đạt NTM nâng cao, trong đó có 3 xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
        Trong kết quả đạt được của Thái Bình, cán bộ và công chức ngành Thống kê Thái Bình nhận thức được rằng, tuy là ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, nhưng công chức ngành Thống kê vừa là người tham gia xây dựng phong trào , vừa là người được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do NTM đưa lại. Sự tham gia tích cực của toàn bộ công chức và người lao động ngành Thống kê Thái Bình có tác động đến thành công của chương trình. Do vậy, ngoài việc thực hiện kế hoạch thông tin của TCTK, nhu cầu sử dụng thông tin KT-XH của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình thì việc tham gia xây dựng NTM là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng điểm của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Từ đó ban lãnh đạo đã quán triệt đến toàn bộ Ngành vào 2 vấn đề lớn:
  1. Nâng cao chất lượng dự báo, tổng hợp thu thập số liệu thống kê về nông nghiệp, nông dân và nông thôn làm cơ sở cho các tỉnh, huyện, xã xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển, đồng thời phục vụ cho việc giám sát kết quả chính sách này.
  2. Tham mưu, chủ trì hướng dẫn, tập huấn và thẩm định tiêu chí được phân công.
       

Từ chủ trương đó, Ngành đã cử Lãnh đạo, cán bộ Cục trực tiếp tham gia Ban chỉ đạo tỉnh đoàn thẩm định của tỉnh, chử chuyên viên có năng lực tham gia hướng dẫn, thẩm định tại các xã về tiêu chí số 10, tiêu chí thu nhập. Trong quá trình thực hiện tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, trực tiếp là Vụ Thống kê xã hội môi trường và tập trung cụ thể các công việc sau:
        Thứ nhất, Chủ động tham mưu hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập theo văn bản của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vè tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, kiểu mới bằng văn bản. Trong đó nêu rõ khái niệm, nguồn số liệu, phạm vi tính toán, trách nhiệm thu thập số liệu, đối chiếu từ kết quả các cuộc điều tra thống kê có liên quan.
        Thứ hai, Cử cán bộ trực tiếp xuống giúp các xã đăng ký về đích NTm trong năm về tiêu chí số 10, kiểm tra thẩm định trước khi trình đoàn thẩm định cấp tỉnh. Các đồng chí chuyên viên tham gia đoàn thẩm định làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, linh hoạt vừa giúp cho xã, đồng thời phải thực hiện đúng tiêu chuẩn về kết quả thẩm định.
        Thứ ba, Phối hợp chặt chẽ các sở ban ngành huyên thành phố và công tác tuyên truyền, xây dựng cơ chế và chính sách vè đầu tư kết cấu hạ tầng, về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, các chính sách về dân số, lao động việc làm. Cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu có liên quan đến các tiêu chí khác.
        Thứ tư, Nâng cao chất lượng của các cuộc điều tra về dân số, lao động việc làm, điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 01/10, đặc biệt là cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy dản năm 2016, Thái Bình là 1 trong 10 tỉnh được Thủ tướng tặng Bằng khen. Tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định tiến hành cuộc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp huyện, thành phố hàng năm với sự thẩm định của TCTK. Tham mưu UBND hỗ trợ kinh phí cấp Niên giám Thống kê cấp tỉnh và cấp huyện cho tất cả các xã hàng năm.

        Trong giai đoạn 2016-2018 chương trình MTQG Xây dựng NTM ở Thái Bình đạt kết quả tốt, bộ mặt nông thôn Thái Bình thực sự khởi sắc, trong đó có những chỉ tiêu rất nhân văn và quan trọng và thiết thực đó là 100% số xã dân cư có dự án nước sạch, hệ thống mạng lưới đường ống đã được lắp đặt trên 100% hộ dân cung cấp nước sạch để sử dụng. Nên chương trình được sự hướng ứng của nhân dân và hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp nhỏ bé của Ngành Thống kê Thái Bình. Tuy vậy, nhiệm vụ được giao là nặng nề, Ngành Thống kê Thái Bình kiến nghị một số vấn đề như sau:
  • Tổng Cục Thống kê tiếp tục hướng đãn việc tính toán, thu thập thống nhất trong toàn quốc đối với tiêu chí 10. Xây dựng phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người theo huyện, nguồn kinh phí ó thể do địa phương hỗ trợ.
  • Việc tham gia xây dựng NTM được coi là 1 nhiệm vụ của Ngành được đưa vào kế hoạch thông tin hàng năm, là 1 trong những chỉ tiêu thi đua để xét tặng thưởng các danh hiệu thi đua
  • Đề xuất TCTK cử người tham gia đoàn thẩm định của Trung ương và huyện NTM./.
Nguyễn Bình – Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây