TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG TÁM VÀ 8 THÁNG NĂM 2023 TỈNH THÁI BÌNH

Thứ năm - 17/08/2023 10:41
TÌNH HÌNH KINH TẾ
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Trong tháng sản xuất nông nghiệp ổn định, bà con nông dân các địa phương tập trung chăm sóc lúa và thu hoạch một số diện tích cây rau màu vụ Mùa, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Nông nghip
Trng trt
Gieo cy lúa v Mùa: Theo tiến độ của Sở NN& PTNT tính đến ngày 17/8/2023 toàn tnh đã gieo cy được 75.033 ha lúa Mùa, đạt 98,73% kế hoch. Hin trà lúa đã gieo cy phát trin tương đối tt, tuy nhiên thi tiết vụ Mùa thường din biến phc tp khó lường nên tỉnh đã chỉ đạo các địa phương cn ch động thường xuyên theo dõi đồng rung, tích cc chăm sóc, bo v lúa mùa, phòng chng sâu bnh và các nhân t khác nh hưởng đến sinh trưởng và phát trin ca cây lúa.
Gieo trồng rau màu: Diện tích cây màu hè thu đã trồng 9.494 ha vượt 5,5% so với kế hoạch đề ra cao hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2022; diện tích cây hè thu đã thu hoạch là 1.970 ha, đạt 20,8% diện tích cây hè thu đã trồng chủ yếu rau màu các loại.
Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá, không xảy ra dịch bệnh, giá thịt hơi xuất chuồng tăng, hiệu quả kinh tế chăn nuôi đạt khá, tạo động lực cho các hộ chăn nuôi triển khai tái đàn mở rộng qui mô sản xuất.
Chăn nuôi gia súc: Tổng đàn trâu, bò tại thời điểm 01.07.2023 ước đạt 57,8 nghìn con, tăng 2,5% so với cùng kỳ; trong đó đàn trâu ước đạt 6,4 nghìn con, tăng 3,3%; đàn bò ước đạt 51,4 nghìn con, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Sn lượng tht trâu, bò hơi xut chung tính chung 8 tháng năm 2023 ước đạt 6.865 tn, tăng 1,4% so vi cùng k.
Chăn nuôi ln: Việc phát triển đàn trong thời gian qua đã có tín hiệu tốt, tuy nhiên quy mô tái đàn nuôi vẫn còn cầm chừng do giá con giống và giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, giá lợn hơi xuất chuồng tại địa phương tỉnh Thái Bình dao động ở mức 60.000 - 67.000 đồng/kg. Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 01.07.2023 ước đạt 712,4 nghìn con, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Sn lượng tht ln hơi xut chung 8 tháng năm 2023 ước đạt 102,8 nghìn tn, tăng 1,6% so vi cùng k năm 2022.
Chăn nuôi gia cm: Ước tính tổng đàn gia cầm thời điểm 01.07.2023 đạt 14,6 triệu con, tăng 1,5% so với cùng kỳ; trong đó, số lượng đàn gà đạt 10,6 triệu con, tăng 1,5% so với cùng kỳ; số lượng vịt đạt 2,9 triệu con, tăng 1,5%. Sn lượng tht gia cm hơi xut chung 8 tháng năm 2023 ước đạt 38 nghìn tn, tăng 1,5%; trong đó sn lượng tht gà hơi xut chung ước đạt 28,2 nghìn tn, tăng 1,3% so vi cùng k. Sn lượng trng gia cm các loi 8 tháng năm 2023 ước đạt 222,1 triu qu, tăng 1,9% so vi cùng k năm trước; trong đó sn lượng trng gà ước đạt 129,7 triu qu, tăng 1,7% so vi cùng k năm 2022.
Lâm nghip
Trong tháng chưa có din tích rng trng mi được b sung. Tám tháng năm 2023 đã trng mi được 8,3 ha rng, tăng 20,3% so vi cùng k. Sn lượng g khai thác ước đạt 1.459 m3, tăng 1,7%; sn lượng ci khai thác ước đạt 5.435 ste, tăng 1%; s cây lâm nghip trng phân tán ước đạt 1.270 nghìn cây, gim 1% so vi cùng k.
Thu sn
Trong tháng Tám, sản xuất thủy sản tương đối ổn định. Công tác vệ sinh phòng trừ dịch bệnh được quan tâm, thực hiện thường xuyên nên dịch bệnh phát sinh ở mức độ nhẹ. Diễn biến thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi, nhiệt độ thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nên các loài cá phát triển tốt, cho năng suất cao. Tng sn lượng thy sn 8 tháng năm 2023 tng sn lượng thy sn ước đạt 182,4 nghìn tn, tăng 2,7% so vi cùng k.
Khai thác: Sn lượng khai thác 8 tháng năm 2023 ước đạt 69,6 nghìn tn, tăng 2,6% so vi cùng k; trong đóđạt 45,1 nghìn tn, tăng 2,5%; tôm đạt 1,2 nghìn tn, tăng 2,2%; thy sn khác đạt 23,3 nghìn tn, tăng 2,8% so vi cùng k.
Nuôi trng: Sn lượng nuôi trng thy sn 8 tháng năm 2023 ước đạt 112,8 nghìn tn, tăng 2,7% so vi cùng k; trong đóđạt 28,8 nghìn tn, tăng 2,4%; tôm đạt 2,8 nghìn tn, tăng 2,6%; thy sn khác đạt 81,2 nghìn tn, tăng 2,9% so vi cùng k.
Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP)
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tỉnh Thái Bình tháng 8/2023 đạt  99,6% so tháng trước, tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành Khai khoáng giảm 0,4% so với tháng trước, Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,3%, Sản xuất và phân phối điện giảm 9,1%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Khai khoáng giảm 22,3%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,7%, sản xuất và phân phối điện tăng 91%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 2,8%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8/2023 có tốc độ tăng cao so với tháng trước như Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa (+55,8%); Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng  (+12,6%); Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket (+11,6%);... Tuy nhiên trong tháng 8/2023 một số sản phẩm giảm như: Nitơrat Amoni  đạt 90,4%; Thép cán đạt 96,6%;; Điện sản xuất đạt 90,2%;
Ước chung 8 tháng 2023, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác (+105,4%); Thép cán (+84,7%); Tai nghe khác (+171,2%); điện sản xuất (+105,7%); Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng (+14,7%)... Tuy nhiên một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket đạt 99,9%; Gạch xây bằng đất nung đạt 73,4%; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa đạt 67,4%; Khí tự nhiên dạng khí đạt 73,5%...
Chỉ số tiêu thụ: Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2023 gim 1% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 giảm 3,6%).
Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/8/2023 tăng 4,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 15,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 8,9%).
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2023 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,6% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,1% và giảm 1,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,0% và giảm 3,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và tăng 0,6%.
 Đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 725 tỷ đồng, tăng 3,2% so tháng trước và tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2022. Vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 302 tỷ đồng, tăng 3,7% so tháng trước và đạt 95,5% so cùng kỳ; trong đó vốn cân đối ngân sách tỉnh ước đạt 144 tỷ đồng, đạt 73,5% so cùng kỳ; vốn ngân sách huyện ước đạt 295 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã ước đạt 128 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 4.740 tỷ đồng, tăng 22,9% so cùng kỳ. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.961 tỷ đồng, tăng 3,6%; trong đó vốn cân đối ngân sách tỉnh ước đạt 941 tỷ đồng, đạt 78,4%; vốn ngân sách Nhà nước huyện ước đạt 1.899 tỷ đồng, tăng 38,5% so cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 880 tỷ đồng, tăng 48,3% so cùng kỳ.
Một số dự án đầu tư khởi công mới trong tháng 8/2023
Dự án Xây dựng đường huyện ĐH61 đi đường huyện ĐH59, vốn đầu tư 75 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 3 tỷ đồng; Dự án tu sửa trường cấp 3 Bắc Duyên Hà huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 28 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu TĐC xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 22,7 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 2,8 tỷ đồng; Dự án xây dựng cầu cơ giới (Km0+960) trên đường huyện ĐH 98 huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 14,8 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 2,2 tỷ đồng; Dự án xử lý cấp bách kè bảo vệ phía sông đê Hữu Hóa đoạn từ Km20+165 đến Km20+575 thuộc địa phận xã Thụy Việt, xã Thụy Quỳnh huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 9,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng Hạ tầng khu đấu giá tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 950 triệu đồng; Dự án xây dựng Nhà văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 4,3 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 1,4 tỷ đồng; Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường Bùi Quang Thận đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Đức Cảnh đến nút giao thông đường Phạm Ngũ Lão thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 1,4 tỷ đồng; Dự án xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Hòa Đồng (trường THCS cũ) xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 7 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 850 triệu đồng; Dự án sửa chữa, nâng cấp đường trục xã đoạn từ UBND xã Thái Đô đến ngã tư chợ Bóp xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 5,6 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 650 triệu đồng;
Dự án xây dựng trạm bơm tưới khu vựa Đồng Vối xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 2 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 350 triệu đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 45,8 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 3,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Giang Nam, Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 158,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 1,2 tỷ đồng.
Tình hình đăng ký kinh doanh
Tính đến đầu tháng 8/2023 đã cấp 738 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đạt 8.013 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 423 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 81 doanh nghiệp, trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 81 doanh nghiệp.
Trong tháng 8 năm 2023 số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới là 03 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 7,7 triệu USD của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan với hình thức đầu tư doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tính chung 8 tháng năm 2023 có 12 dự án được cấp phép mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 74,35 triệu USD.
Thương mại, dịch vụ và giá cả
Thị trường hàng hóa và giá cả trong tháng một số mặt hàng có xu hướng tăng nhất là lương thực, thực phẩm, giá gạo các loại tăng 6-7%, giá thịt lợn, thịt gà tăng 4-5%. Bên cạnh đó nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh có xu hướng tăng do chuẩn bị vào năm học mới.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2023 ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 4.926 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 19,3% (lương thực, thực phẩm 1.693 tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 28,6%; gỗ và vật liệu xây dựng 846 tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 22,1%; xăng dầu các loại 837 tỷ đồng, tăng 0,1% và tăng 9,7%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 566 tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 10,5%, phương tiện đi lại 225 tỷ đồng, giảm 2,9% và tăng 47,4%; hàng may mặc 196 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 8,8%;…); dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 390 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 21,4%; du lịch lữ hành đạt 20 tỷ đồng, tăng 8,3% và tăng 1,8 lần; dịch vụ khác đạt 287 tỷ đồng, giảm 3,2% và tăng 18,4%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2023 ước đạt 44.887 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước đạt 39.319 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng mức và tăng 17,2% so với cùng kỳ. Riêng nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 10,2%; các nhóm hàng còn lại đều tăng so với cùng kỳ như: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 12.945 tỷ đồng, tăng 19,1%; nhóm xăng dầu các loại đạt 6.903 tỷ đồng, tăng 11,1%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 6.541 tỷ đồng, tăng 25,7%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 4.482 tỷ đồng, tăng 8,9%; nhóm phương tiện đi lại đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 34,5%; nhóm hàng may mặc 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5%; nhóm hàng hóa khác 2.616 tỷ đồng, tăng 12,3%;…
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành 8 tháng năm 2023 ước đạt 3.245 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng mức và tăng 33,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 113 tỷ đồng, tăng 25,9%; dịch vụ ăn uống ước đạt 3.059 tỷ đồng, tăng 31,9%; dịch vụ lữ hành ước đạt 73 tỷ đồng, tăng 2 lần.
Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2023 ước đạt 2.323 tỷ đồng, tăng 9.7% so với cùng kỳ, cụ thể: Bất động sản giảm 0,5%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 17,3%; dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm 26,5%; dịch vụ y tế tăng 18,2%; dịch vụ nghệ thuật và vui chơi giải trí tăng 1,6%; dịch vụ khác tăng 11,2%.
Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 tăng 0,85% so với tháng trước, tăng 0,63% so với cùng tháng năm trước; giảm 0,51% so với tháng 12 năm trước. Trong mức tăng 0,85% của CPI tháng 8/2023 so với tháng trước có: 08 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng và 03 nhóm hàng có giá ổn định.
Một số nguyên nhân tác động đến chỉ số giá tháng 8/2023 so với tháng trước: nhóm giao thông tăng 4,61% tác động làm CPI chung tăng 0,33 điểm phần trăm, giá xăng dầu tăng vào ngày 02;12;22/8/2023 (xăng 95 tăng 1.850 đồng/lít; xăng E5 tăng 1.730 đồng/lít; dầu điezen tăng 2.850 đồng/lít; dầu hỏa tăng 3.120 đồng/lít), do ảnh hưởng từ tăng giá xăng dầu thế giới, kéo theo giá xăng dầu trong nước tăng theo. Bên cạnh đó chuẩn bị vào năm học mới nên giá sách vở, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm tăng. Giá lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng so tháng trước do ảnh hưởng và tác động từ tâm lý tăng lương cơ bản và nguồn cung giảm. Giá quần áo, giày dép cũng trong xu hướng tăng giá so tháng trước.
  Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 1,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa tiêu dùng chính, nhóm bưu chính viễn thông ổn định, nhóm giao thông giảm 7,12% do giá xăng dầu giảm mạnh (-17,16%), 9 nhóm tăng giá gồm: Nhóm giáo dục tăng cao nhất (+8,55%); nhóm đồ uống và thuốc lá (+4,31%) do giá nguyên liệu sản xuất đồ uống và chi phí vận chuyển tăng; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (+3,42%); nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+2,74%) chủ yếu tăng ở nhóm dịch vụ ăn uống ngoài gia đình; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép (+2,45%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (+1,65%); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (+1,11%); nhóm thuốc và dịch vụ y tế (+0,87%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (+0,67%).
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 485 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước tăng 0,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.016 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 5,4%, nhập khẩu giảm 18,4%.
Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2023 ước đạt 274 triệu USD, tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 177 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 97 triệu USD, giảm 10,3% so với tháng trước và giảm 6,9% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.748 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ; trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 1.072 triệu USD, tăng 8,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 676 triệu USD, tăng 0,3%. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 3,6 triệu USD, tăng 4,1 lần; sản phẩm mây, tre, cói và thảm 4,9 triệu USD, tăng 66,8%; hàng thủy sản 19,2 triệu USD, tăng 63,8%; hàng hóa khác 323,8 triệu USD, tăng 15,4%; sắt thép 13,6 triệu USD, tăng 7,5%; sản phẩm gốm, sứ 14,9 triệu USD, tăng 5,8%. Ngược lại một số sản phẩm giảm như: hàng dệt may 946,3 triệu USD (chiếm 54,1%), giảm 1,3%; sản phẩm gỗ 7,0 triệu USD, giảm 19,1%; xơ, sợi dệt các loại 101,8 triệu USD, giảm 10,5%; sản phẩm từ sắt thép 17,8 triệu USD, giảm 8,6%;...
Theo thị trường xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023, Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh đạt 809 triệu USD (chiếm 46,3%), tăng 10,8% so với cùng kỳ; tiếp đến là Châu Mỹ đạt 494 triệu USD (chiếm 28,3%); Châu Âu đạt 163 triệu USD (chiếm 9,3%).
Nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 211 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 132 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 79 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 86,2% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.268 triệu USD, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng từ xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh (-86,8%). Theo loại hình kinh tế: kinh tế tư nhân đạt 723 triệu USD, giảm 37,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 545 triệu USD, tăng 35,6%. Một số mặt hàng có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Hóa chất 21,5 triệu USD (+4,8 lần); máy vi tính, sản phẩm điện tử 6,4 triệu USD (+3,9 lần); phế liệu sắt thép 144,1 triệu USD (+3,6 lần); máy móc, thiết bị, phụ tùng khác 48,3 triệu USD (+68,7%); hàng hóa khác 156,6 triệu USD (+41,7%); xơ, sợi dệt các loại 76,3 triệu USD (+27,8%); vải các loại 413,1 triệu USD (+5,9%);... Ngược lại một số mặt hàng giảm như: xăng dầu các loại 80,5 triệu USD (-86,8%); hàng thủy sản 1,5 triệu USD (-61,5%); chất dẻo nguyên liệu 1,6 triệu USD (-51,7%); sắt thép các loại 8,9 triệu USD (-7,1%); bông các loại 27,3 triệu USD (-6%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 243,8 triệu USD (-0,3%).
Hoạt động vận tải
 Tổng doanh thu hoạt động vận tải tháng 8/2023 ước đạt 691 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 5.396 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động vận tải hành khách tăng 17,6%; hoạt động vận tải hàng hóa tăng 14,4%.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 8/2023 ước đạt 191 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, ước đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ.
Vận tải hành khách tháng 8/2023 ước đạt 2,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ; luân chuyển 291 triệu lượt khách.km, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 20,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,8% và luân chuyển 2.312 triệu lượt khách.km, tăng 18,3% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 492 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023 ước đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 3,0 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cùng kỳ; luân chuyển 1.065 triệu tấn.km hàng hóa, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 23,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 17,8% so với cùng kỳ và luân chuyển 8.394 triệu tấn.km hàng hóa, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ vận chuyển 12,0 triệu tấn, tăng 25% và luân chuyển 542 triệu tấn.km, tăng 16,2%; đường ven biển viễn dương vận chuyển 7,7 triệu tấn, tăng 11,9% và luân chuyển 7.378 triệu tấn.km, tăng 15%; đường thủy nội địa vận chuyển 3,9 triệu tấn, tăng 9,8% và luân chuyển 474 triệu tấn.km, tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát
Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8/2023 ước đạt 6,8 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023 doanh thu ước đạt 51 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 8/2023 ước đạt 0,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023 doanh thu ước đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.
Thu, chi Ngân sách Nhà nước và hoạt động ngân hàng
Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.574,9 tỷ đồng, đạt 74,2% so với dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 4.474 tỷ đồng, giảm 21,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 1.200 tỷ đồng, giảm 43,4%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.500,7 tỷ đồng, giảm 7%.
Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10.383,8 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 5.123,9 tỷ đồng, tăng 33,14%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 5.136,2 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động ngân hàng: Dự kiến đến 31/8/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 117.150 tỷ đồng, tăng 0,6% so với 31/7/2023 và tăng 12% so với 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 90.300 tỷ đồng, tăng 1,1% so với 31/7/2023 và tăng 4,8% so với 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức chiếm 0,75% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Lao động, việc làm
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị nắm bắt thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp thuộc diện phải di dời theo Đề án di dời các cơ sở SXKD khu vực ven sông Trà Lý trong quá trình thực hiện. Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra: việc thực hiện các quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại 08 doanh nghiệp; tình hình thực hiện Pháp luật lao động tại 09 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư và Kiến Xương; tình hình thực hiện pháp luật về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình ký kết Thỏa thuận hợp tác Chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tháng 8/2023 đã tổ chức đưa 09 lao động xuất cảnh sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, nâng tổng số lao động đi làm việc thời vụ 8 tháng năm 2023 là 37 lao động.
Trong tháng 8/2023, toàn tỉnh có 3.750 lao động có việc làm tăng thêm, trong đó tạo việc làm tại địa phương 2.600 lao động, đi làm việc ở tỉnh ngoài 750 lao động, đi làm việc ở nước ngoài 400 lao động; tiếp tục tiếp nhận 07 doanh nghiệp đăng ký xây dựng nội quy lao động tại doanh nghiệp và hướng dẫn 02 doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội dung nội quy lao động, tiếp nhận và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 33 doanh nghiệp, cấp giấy phép lao động cho 83 lao động nước ngoài, thu hồi giấy phép 12 lao động, hướng dẫn 07 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định, khai báo sử dụng 63 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, nâng tổng số lao động có việc làm tăng thêm 8 tháng năm 2023 là 26.650 người (đạt 77,25% so với kế hoạch năm), trong đó, việc làm tại địa phương 18.540 lao động; đi làm việc ở tỉnh ngoài 5.430 lao động; đi làm việc ở nước ngoài 2.680 lao động. Tiếp nhận và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 149 đơn vị với 335 vị trí công việc. Cấp giấy phép lao động cho 355 lao động nước ngoài (trong đó, cấp mới 286 lao động, cấp lại 25 lao động, gia hạn 44 lao động). Thu hồi giấy phép của 46 lao động. Hướng dẫn 185 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 16.875 lao động tại doanh nghiệp và 38 doanh nghiệp kiểm định, khai báo sử dụng 863 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 7.008 lao động thất nghiệp, (trong đó tháng 8 là 1.495 trường hợp).
Trợ cấp xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố thực hiện chính sách với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư  nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 với sự tham gia của 1.160 đại biểu tại các huyện Kiến Xương và huyện Quỳnh Phụ.
Triển khai tới các huyện, thành phố thực hiện thủ tục hành chính “Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội” đảm bảo quy trình liên thông điện tử đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc, phục hồi, trợ giúp các nhóm đối tượng đặc thù cho 915 đại biểu là cán bộ lao động - thương binh và xã hội các cấp các cấp và cộng tác viên công tác xã hội tại hội, đoàn thể, nâng tổng số đại biểu được tập huấn 8 tháng năm 2023 là 8.185 người. Duy trì 78 trường hợp được thụ hưởng chương trình Cặp lá yêu thương.
 Hiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng 418 người (đối tượng bảo trợ xã hội), cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là 424 người, tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở được đảm bảo.
Công tác đối với người có công
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội duy trì việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy định. Tháng 8/2023, Sở tiếp nhận và giải quyết 1.371 lượt thủ tục hành chính về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nâng tổng số thủ tục giải quyết 8 tháng năm 2023 là 7.080 lượt thủ tục hành chính về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 6.782 lượt thủ tục, tại bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận 298  lượt thủ tục), 100% thủ tục giải quyết đúng hạn, không có thủ tục quá hạn. Kết quả, đã giải quyết chế độ đối với thân nhân sau khi người có công với cách mạng từ trần 2.086 trường hợp; sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 1073 trường hợp; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ 1.282 trường hợp; giải quyết chế độ mai táng phí đối với 777 cựu chiến binh,; giải quyết thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với 476 trường hợp; cấp thẻ, giấy chứng nhận chất độc hóa học, thương, bệnh binh cho 112 trường hợp và một số thủ tục khác liên quan.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS
Tính đến hết ngày 25/6/2023, toàn tỉnh hiện có 2.295 người nhiễm HIV/AIDS còn sống (được báo cáo) tại 242/260 xã, phường, thị trấn (trong đó có 774 phụ nữ chiếm 33,7% và 28 trẻ em chiếm 1,22%). Sáu tháng đầu năm 2023, phát hiện mới 25 người nhiễm HIV, 06 người nhiễm HIV tử vong và 15 trường hợp phơi nhiễm với HIV trong đó có 01 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp được cấp thuốc điều trị dự phòng miễn phí.
Ngành Y tế đã chủ trì tham mưu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện dự trù tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV theo sự chỉ đạo của Cục phòng chống HIV/AIDS; thực hiện mua và đóng nối thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. Hệ thống giám sát, đánh giá chương trình HIV/AIDS được triển khai đồng bộ, thường xuyên.
Tình hình dịch bệnh
Tình hình COVID-19 tại tỉnh tính đến 18/8/2023 ghi nhận 343 ca mắc; luỹ tích số ca mắc từ năm 2020 đến ngày 18/8/2023 ghi nhận 274.575 ca nhiễm COVID-19. Luỹ tích đến nay toàn tỉnh đã triển khai được 4.365.897 mũi tiêm chủng vắc xin COVID-19.
Trong tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 20 trường hợp mắc chân tay miệng giảm 14 ca so với cùng kỳ năm 2022 (34 ca), các ca mắc tập trung ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi, không ghi nhận ca tử vong; 18 trường hợp mắc thủy đậu giảm 24 ca so với cùng kỳ năm 2022 (42 ca); 01 ca ho gà tăng 01 ca so với cùng kỳ năm 2022 (0 ca). Các bệnh truyền nhiễm tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 24 ca mắc Sốt xuất huyết, trong đó có 09 ca nội sinh giảm so với cùng kỳ năm 2022 (58 ca trong đó 34 nội sinh) không ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nặng và tử vong. Tình hình dịch bệnh 08 tháng đầu năm ghi nhận 300 trường hợp mắc chân tay miệng giảm 106 ca so với cùng kỳ năm 2022 (406 ca), các ca mắc tập trung ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi, không ghi nhận ca tử vong; 450 trường hợp mắc thủy đậu tăng 145 ca so với cùng kỳ năm 2022 (305 ca); 17 ca ho gà tăng 13 ca so với cùng kỳ năm 2022 (4 ca). Các bệnh truyền nhiễm tương đương so với cùng kỳ năm 2022. 08 tháng năm 2023 không ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm như Cúm A/H5N1, H7N9…Toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 92 ca mắc Sốt xuất huyết, trong đó có 48 ca nội sinh giảm so với cùng kỳ năm 2022 (150 ca trong đó 60 nội sinh) không ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nặng và tử vong. Toàn tỉnh không phát hiện bệnh nhân sốt rét.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngành Y tế tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh ban hành các văn bản quan trọng chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành trong công tác quảnlý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện lấy mẫu giám sát mối nguy về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác truyền thông, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được chú trọng và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: tổ chức 78 buổi nói chuyện, hội thảo với 599 người tham dự; 07 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho 337 người; 710 tin bài phóng sự được phát thanh và 146 bài báo viết; 290 băng rôn, khẩu hiệu và 203 tranh áp-phích, posters treo tại trạm Y tế xã và các trục đườngchính trên địa bàn huyện, thành phố; 1.459 tờ rơi tờ gấp và 40 cẩm nang được cấp phát; 02 phóng sự truyền hình được phát trên phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động truyền thông lưu động thông điệp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 cũng được thực hiện hiệu quả. Các hoạt động truyền thông tích cực, đa dạng, phong phú như trên đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm an toàn.
Hoạt động giáo dục
Sở Giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình; ban hành Quyết định số 1869/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2023 về thời gian thực học và thời gian tổ chức các kỳ thi, khảo sát chất lượng cấp tỉnh năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình; theo đó học sinh lớp 1 bắt đầu tựu trường vào ngày 21/8/2023, học sinh các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 28/8/2023.
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận 114 trường đạt chuẩn giáo dục năm học 2022-2023, trong đó, trường mầm non: 47 trường (18 trường đạt mức độ 1; 29 trường đạt mức độ 2); trường tiểu học: 21 trường (09 trường đạt mức độ 1; 12 trường đạt mức độ 2); trường trung học cơ sở: 17 trường (13 trường đạt mức độ 1, 04 trường đạt mức độ 2); trường tiểu học và trung học cơ sở: 25 trường (18 trường đạt mức độ 1, 07 trường đạt mức độ 2); trường trung học phổ thông: 04 trường đạt mức độ 1.
Năm học 2023 - 2024, công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 vẫn giữ ổn định như năm học trước. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai một số nội dung đầu năm học 2023-2024; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 vào ngày 05/9/2023.
Hoạt động văn hóa thể dục thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Lập hồ sơ vinh danh  nhà bác học Lê Quý Đôn đệ trình UNESCO; Tổ chức lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2023 ở quy mô cấp tỉnh gắn với tổ chức Festival biểu diễn và thi đấu Lân, Sư, Rồng quốc gia; Chủ trương về tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024; Văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức: Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, kẻ vẽ khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích, biển tường tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu đông dân cư, khu trung tâm, các trục đường chính… Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, yêu cầu thu dỡ các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, cờ đã cũ, bạc màu, rách, thiếu tính thời sự, không còn phù hợp, không đúng với vị trí quy định. Bổ sung, thay mới các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ... đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tạo cảnh quan sạch, đẹp, Thông báo, tổ chức vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(02/9/1945 - 02/9/2023) tạo khí thế phấn khởi, tự hào trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các cơ quan, nhà trường và cộng đồng dân cư. Vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian để người dân tham gia luyện tập, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Công an tỉnh trong tháng 8/2023 (tính từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023), trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết và 08 người bị thương. Tính chung 8 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm 44 người chết và 80 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Theo báo cáo từ Công an tỉnh, từ ngày 15/01/2023 đến ngày 15/8/2023, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xảy ra cháy, nổ./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây