Hoạt động xây dựng tự làm của xã, phường, thị trấn và hộ gia đình tỉnh Thái Bình năm 2019

Thứ năm - 11/06/2020 20:11
Hoạt động xây dựng tự làm của xã, phường, thị trấn và hộ gia đình tỉnh Thái Bình năm 2019
1. Hoạt động xây dựng tự làm của xã, phường, thị trấn:
Năm 2019 tổng chi đầu tư xây dựng của xã, phường, thị trấn đạt hơn 1.016 tỷ đồng; trong đó công trình nhà ở đạt 1,1 tỷ đồng, chiếm  0,1% ; công trình nhà không để ở đạt 466,7 tỷ đồng, chiếm 45,9%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 548,5 tỷ đồng chiếm 54 % còn lại là hoạt động xây dựng chuyên dụng. Năm 2019, tỉnh về đích nông thôn mới 34 xã gấp 2,2 lần năm 2018 (có 15 xã về đích nông thôn mới). Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đã có 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện và thành phố Thái bình đang được đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. . Một trong những chìa khóa tạo nên sự thành công đó là do Tỉnh Thái Bình đã thực hiện có hiệu quả việc huy động xã hội hóa các nguồn lực trong cộng đồng dân cư.Với tổng lượng xi măng đã cấp gần 1,3 triệu tấn xi măng (tương đương hơn 1.500 tỷ đồng), các địa phương trong toàn tỉnh đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng góp công, góp sức, góp của xây dựng nên những công trình, từ đó đem lại diện mạo mới cho quê hương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300km kênh mương cấp 1 đã được cứng hóa; hơn 3.780km đường giao thông nội đồng được nâng cấp; hơn 1.090km đường trục xã, hơn 1.910km đường trục thôn, gần 3.200km đường nhánh cấp 1 trục thôn, 2.215km đường ngõ xóm được cải tạo và nâng cấp; 207 trường học, 85 nhà văn hóa, 984 nhà văn hóa thôn, 125 sân thể thao xã, 180 trạm y tế xã được xây mới.
Trong năm 2019, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực. UBND tỉnh đã ban hành quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2020; Quy định về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và cách đánh giá về xã nông thôn mới, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 Một số  huyện đạt khối lượng lớn như:  Huyện Tiền Hải đạt trên 328 tỷ đồng  chiếm 32,3%,  huyện Thái Thụy đạt gần 141,7 tỷ đồng chiếm 12,8 % tổng số, huyện Kiến Xương đạt 191,3 tỷ đồng chiếm 18,8 %.
2. Kết quả chi đầu tư xây của hộ dân cư.
 Tổng chi đầu tư xây dựng của hộ dân cư đạt 16.254 tỷ đồng, trong đó: Công trình nhà ở đạt hơn 15.071 tỷ đồng (chiếm 92,7%), công trình nhà không để ở đạt hơn 1.182 tỷ đồng (chiếm 7,3%).
Các địa phương có tổng chi đầu tư xây dựng của hộ gia đình trong năm đạt khối lượng lớn như: huyện Thái Thụy đạt 2.726 tỷ đồng chiếm 16,8%, huyện Vũ Thư đạt hơn 2.157 tỷ đồng chiếm 13,3%, huyện Hưng Hà đạt 2.133 tỷ đồng chiếm 13,1% tổng chi đầu tư xây dựng hộ dân cư của toàn tỉnh...
 3. Diện tích, tổng chi phí nhà ở hoàn thành, trong năm 2019 của hộ dân cư
 Trong năm 2019 toàn tỉnh có 2.966,3 nghìn m2 nhà tự xây, tự ở hoàn thành được đưa vào sử dụng, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là nhà kiên cố 2.826 nghìn m2 chiếm 95,3%, nhà bán kiên cố chiếm 1,4%,còn lại là nhà thiếu kiên cố, nhà biệt thự.
Tổng chi phí xây dựng nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư đạt 14.644 tỷ đồng, trong đó nhà kiên cố đạt 13.771 tỷ đồng, chiếm  94%, nhà bán kiên cố đạt 111,6 tỷ đồng, chiếm 0,8%, còn lại nhà biệt thự đạt 756,6 tỷ đồng chiếm 5,2%.
 Chi phí bình quân chung cho các loại nhà hoàn thành năm 2019 là 4,9 triệu đồng/m2, trong đó nhà kiên cố bình quân 4,87 triệu đồng/m2, nhà bán kiên cố bình quân 2,6 triệu đồng /m2, nhà biệt thự 7,9 triệu đồng/m2 .
* Tóm lại:  Năm 2019 hoạt động xây dựng khu vực cá thể vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định góp phần cho sự  phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng chi phí đầu tư xây dựng của xã, phường, thị trấn  và xây dựng nhà ở của hộ dân cư đạt 17.270 tỷ đồng góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động.
II- Những tồn tại và kiến nghị
Trong  xây dựng và phát triển nhà ở hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng. Đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng luôn luôn phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển nhà ở của xã hội. Đồng thời là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng  nhà ở phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội.
Tồn tại:
 - Công tác tác quản lý nhà ở nói chung và quản lý quy hoạch  xây dựng đô thị nói riêng còn mang tính đơn lẻ và chưa đồng bộ. Các sản phẩm xây dựng không đồng đều nhiều chủng loại, nhiều mẫu mã.
- Chất lượng quy hoạch xây dựng nhà ở còn thiếu tầm nhìn dài hạn chưa thực hiện vai trò định hướng và đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị.
- Nhiều khu vực có khả năng thu hút đầu tư xây dựng lớn nhưng chưa được khai thác triệt để, nhiều cơ hội đầu tư xây dựng bị bỏ lỡ…
- Ý thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng chưa cao, cộng đồng dân cư chưa phát huy vai trò giữ gìn kiến trúc cảnh quan ở những nơi đô thị.
- Việc công khai  quy hoạch xây dựng và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng còn chưa phổ biến kịp thời, thường xuyên và rộng rãi.
          - Việc cấp phép xây dựng mới chỉ thực hiện được ở một số địa bàn thành thị. Tuy nhiên cũng mới chỉ dừng lại ở khâu cấp phép, còn công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả, chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm còn hạn chế, thiếu tính răn đe. Từ thiếu sót này  mà nhiều trường hợp xây dựng sai quy hoạch vẫn còn tái diễn như xây dựng không phép, sai quy hoạch trong khi tốc độ đầu tư xây dựng trong khu vực dân cư diễn ra khá nhanh. Nhiều hộ dân cư đầu tư xây dựng rất lớn, tình trạng xử lý nền móng đang diễn ra môt cách tự phát, chưa được cơ quan chức năng quan tâm đúng mức.
-  Việc kêu gọi huy động thu hút nguồn vốn đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân cùng tham gia ủng hộ ,bỏ vốn đầu tư thực hiện các dự án còn hạn chế.
2. Kiến nghị
-  Thực hiện quy hoạch tổng thể một cách đồng bộ và giám sát việc thực hiện xây dựng phải tuân thủ theo đúng quy hoạch, đúng luật. Triệt để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cương quyết bắt tháo dỡ các công trình có sai phạm trong quá trình xây dựng.
- Quy hoạch có tính định hướng cao trong chiến lược xây dựng phát triển và quản lý nhà ở. Trên cơ sở các định hướng chiến lược phát triển tổng thể và các ngành, lĩnh vực, chính quyền  các đô  thị xây dựng các chính sách, biện pháp, cơ chế thực hiện các định hướng chiến lược phát triển nhà ở, lập và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quy hoạch trong từng giai đoạn.
- Quy hoạch rõ việc quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt, quản lý cảnh quan kiến trúc nhà ở cho từng khu vực theo tính chất như:  khu vực thành thị, khu vực mới phát triển, khu vực xây dựng mới, khu vực cải tạo nâng cấp sửa sang lại. Ngoài ra còn có những quy định mới đối với những khu vực chưa có quy hoạch đồng bộ.
- Tuyên truyền cho người dân hiểu Luật Nhà ở để nhân dân nghiêm túc  thực hiện. Việc cấp phép và việc giám sát thực hiện phải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy hoạch cũng như đúng yêu cầu về chất lượng công trình.
 - Có chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng vào các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng để có một không gian, kiến trúc phù hợp, cũng như tiết kiệm được chi phí cho 1m2 xây dựng, tạo điều kiện cho nhiều người có thu nhập thấp có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.
- Tăng cường, thu hút sự ủng hộ, đầu tư cuả các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Phòng thống kê Công nghiệp

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây