STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 180/GM-CTK 28/09/2020 Giấy mời đánh giá năng suất Vụ Mùa 2020 huyện Vũ Thư, Thái Thụy
2 179/GM-CTK 25/09/2020 Giấy mời hội nghị thăm đồng đánh giá tình hình SX lúa vụ Mùa 2020
3 175/CV-CTK 24/09/2020 Công văn điều tra đơn vị sự nghiệp khu vực dịch vụ
4 172/CV-CTK 22/09/2020 V/v Thông báo địa bàn điều tra
5 174/CV-CTK 22/09/2020 Công văn về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
6 172/CV-CTK 21/09/2020 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01/10/2020
7 27/KH-CTK 16/09/2020 Kế hoạch điều tra các đơn vị sự nghiệp trong khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8 168/CV-CTK 14/09/2020 về việc triệu tập Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến tín nhiệm Lãnh đạo cấp phòng và tương đương
9 164/CV-CTK 09/09/2020 Công văn về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
10 162/CV-CTK 07/09/2020 Công văn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp ảnh hưởng sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19( lần 2)
11 23/TB-CTK 06/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng CTK Thái Bình tháng 9 năm 2020
12 161/CTK-TCCB 03/09/2020 Về việc trình cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
13 Số: 141 /CV - CTK 06/08/2020 Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
14 Số: 21 /TB-CTK 06/08/2020 Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình Tháng 8 năm 2020
15 Số: 1426/QD-TCTK 04/08/2020 QĐ ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thống kê
16 Số:135 /CTK-NN 27/07/2020 V/v thực hiện kiểm tra, xác minh
số liệu ĐT NTNNGK 2020
giai đoạn 3
17 130/CV-CTK 20/07/2020 CV thực hiện kiểm tra, nghiệm thu ĐT NTNNGK2020 cấp huyện, cấp tỉnh
18 62/QĐ-CTK 19/07/2020 Quyết Định và KH TTRa thực hiện PA ĐT NTNNGK năm 2020
19 Số: 22/KH –CTK 19/07/2020 Kế hoạch biên soạn và xuất bản kỷ yếu ngành Thống kê Thái Bình
20 Số:18/KL-CTK 12/07/2020 Kết luận thanh tra về việc THPA điều tra diện tích gieo trồng tại Chi Cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ
21 Số: 17 /TB-CTK 09/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình tháng 7 năm 2020
22 Số 02:BC/GSTĐT 11/05/2019 BC kết quả giám sát tập huấn nghiệp vụ và CNTT TĐTDS và nhà ở 2019
23 Số 02: BCGS/CN Tháng 2 28/02/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công nghiệp tháng 2 năm 2019
24 Số: 09/QĐ-CTK về Quy chế chi tiêu 12/02/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ , quản lý tài sản công năm 2019
25 Số: 76/QĐ-TCTK về mô tả công việc 09/02/2019 Số: 76/QĐ-TCTK về việc Quyết định bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh
26 Số 03: QĐ-CTK 13/01/2019 QĐ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thống kê năm 2019
27 Số 02: BC-KTGS TDT dân số 2019 13/01/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác lập bảng kê TDT Dân số 2019
28 Số:01/KH-CTK Kế hoạch hành động năm 20 04/01/2019 Chương trình hành động phong chống tham nhũng Cục Thống Kê Thái Bình
29 Số:02 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL quý 4 năm 2018
30 Số :02\Báo cáo kiểm tra giám sát điều 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2018
31 Số:02 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức sống kỳ 4 năm 2018
32 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại g 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại giá tháng 12 năm 2018
33 Số 02:1282/QĐ-TCTK 16/12/2018 Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2019
34 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp 06/12/2018 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp tháng 12
35 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp 20/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp tháng 11
36 Số 03: Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất l 15/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất lúa tháng 11
37 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại 10/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại vận tải, giá tháng 11
38 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản th 05/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản tháng 11
39 Công văn số: 06/CV-CTK 24/10/2018 ► Công văn số :06/CV-CTK về việc tuyển chọn người lập danh sách hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
40 Số : 148/QĐ-CTK 21/10/2018 Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua
41 Mẫu số: 02/GSCN 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát chăn nuôi 1/10/2018
42 Mẫu số: 02/GSCNG 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát công nghiệp tháng 10/2018
43 Mẫu số: 02/GSTM 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thương mại, giá tháng 10/2018
44 Mẫu số: 02/GSTS 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thuỷ sản
45 Số 02_CN 25/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng 9
46 Số 02_TMG 19/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra thương mại giá tháng 9
47 Số 02_KSMS 18/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống kỳ 3 năm 2018
48 Số 02_LDVL 14/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra lao động việc làm tháng (7+8+9)
49 Kế hoạch số: 02/KH-CTK 04/09/2018 Kế hoạch điều tra thu nhập Bình quân đầu người chia theo huyện, Thành phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình
50 Số:03/HD-BCĐ 03/09/2018 Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền, lập địa bàn điều tra; cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
51 Số: 18/BC-Ttra 21/08/2018 Kết quả thanh tra khảo sát mức sống kỳ 2 năm 2018
52 Số 01:/ QĐ-BCĐTW 14/08/2018 Số 01:/QĐ-BCĐTW : Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
53 Số: 126/QĐ-CTK 07/08/2018 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân chia theo huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
54 Số: 1905/QD-UBND 02/08/2018 Quyết định về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người chia theo huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra thương mại giá tháng 8 năm 2018
56 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra công nghiệp tháng 8 năm 2018
57 Số: 596/QĐ-CTTK 29/07/2018 Quyết định về việc điều tra thử nghiệm giá tiền lương
58 Báo cáo giám sát thương mại 15/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát điều tra thương mại, giá tháng 7 năm 2018
59 Giám sát công nghiệp tháng 7 08/07/2018 Kết quả giám sát công nghiệp
60 Báo cáo giám sát nông nghiệp tháng 7 08/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát chăn nuôi 1/7/2018
61 Số: 01/BC-TTra 24/05/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra chuyên ngành Thống kê tiến hành Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
62 Số:01/BC-TTra 17/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
63 Số:01/BC-TTra 15/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
64 Số: 66/BC-Ttra 21/03/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
65 Số: 62/QĐ-CTK 15/03/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2018
66 Số: 02/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Hưng Hà
67 Số: 01/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Tiền Hải
68 Số: 14/QĐ-CTK-TTr 05/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thống kê năm 2018
69 Sô: 192/QĐ-CTK 29/12/2017 Quyết định về việc ban hành kế hoạch Thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ năm 2018
70 Số: 245/CV-CTK 19/12/2017 V/v thực hiện kế hoạch công tác năm 2018
71 Số: 182/QĐ-CTK 17/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua Khen thưởng Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-CTK ngày 18/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
72 Số: 183/QĐ-CTK 17/12/2017 Về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua bô sung đối với các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện năm 2018
73 Số: 184/QĐ-CTK 17/12/2017 Bổ sung Phụ lục của Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-CTK ngày 24/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
74 Sô: 196/CV-CTK 14/11/2017 Về việc đính chính kết quả chấm điểm thực hiện Kế hoạch công tác và xếp loại thi đua năm 2017
75 Số: 2820/QĐ-UBND 29/10/2017 Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
76 Số: 140/QĐ-HĐSK 21/09/2017 Quyết định của Chủ tịch hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Thái Bình về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017
77 Số:116/QĐ-TĐKT 26/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng
78 Số: 117/QĐ-CTK 26/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc Thành lập Hội đồng Sáng kiến Khoa học
79 Quyết đinh số: 687/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiến hành thu thập thông tin, khảo sát dân số trên địa bàn thành phố
80 Quyết đinh số: 686/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
81 Quyết định số: 54/2016/QĐ-TTg 18/12/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
82 Quyết định 837/QĐ-TCTK 07/12/2016 Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2017 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
83 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định nội dung Chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
84 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
85 Luật số 89/2015/QH13 22/11/2015 Luật Thống kê 2015
86 Quyết định số 763/QĐ - TCTK 29/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
87 Quyết định số 715/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
88 Quyết định số 1433/QĐ-TCTK 26/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
89 Quyết định số 1428/QĐ-TCTK 24/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
90 Nghị định 34/2013/NĐ - CP 03/06/2013 Quyết định ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
91 Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT 03/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
92 Quyết định số: 77/2010/QĐ-TTg 29/11/2010 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây