STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 180/GM-CTK 28/09/2020 Giấy mời đánh giá năng suất Vụ Mùa 2020 huyện Vũ Thư, Thái Thụy
2 179/GM-CTK 25/09/2020 Giấy mời hội nghị thăm đồng đánh giá tình hình SX lúa vụ Mùa 2020
3 175/CV-CTK 24/09/2020 Công văn điều tra đơn vị sự nghiệp khu vực dịch vụ
4 172/CV-CTK 22/09/2020 V/v Thông báo địa bàn điều tra
5 174/CV-CTK 22/09/2020 Công văn về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
6 172/CV-CTK 21/09/2020 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01/10/2020
7 27/KH-CTK 16/09/2020 Kế hoạch điều tra các đơn vị sự nghiệp trong khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8 168/CV-CTK 14/09/2020 về việc triệu tập Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến tín nhiệm Lãnh đạo cấp phòng và tương đương
9 164/CV-CTK 09/09/2020 Công văn về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
10 162/CV-CTK 07/09/2020 Công văn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp ảnh hưởng sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19( lần 2)
11 23/TB-CTK 06/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng CTK Thái Bình tháng 9 năm 2020
12 161/CTK-TCCB 03/09/2020 Về việc trình cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
13 Số: 141 /CV - CTK 06/08/2020 Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
14 Số: 21 /TB-CTK 06/08/2020 Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình Tháng 8 năm 2020
15 Số: 1426/QD-TCTK 04/08/2020 QĐ ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thống kê
16 Số:135 /CTK-NN 27/07/2020 V/v thực hiện kiểm tra, xác minh
số liệu ĐT NTNNGK 2020
giai đoạn 3
17 130/CV-CTK 20/07/2020 CV thực hiện kiểm tra, nghiệm thu ĐT NTNNGK2020 cấp huyện, cấp tỉnh
18 62/QĐ-CTK 19/07/2020 Quyết Định và KH TTRa thực hiện PA ĐT NTNNGK năm 2020
19 Số: 22/KH –CTK 19/07/2020 Kế hoạch biên soạn và xuất bản kỷ yếu ngành Thống kê Thái Bình
20 Số:18/KL-CTK 12/07/2020 Kết luận thanh tra về việc THPA điều tra diện tích gieo trồng tại Chi Cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ
21 Số: 17 /TB-CTK 09/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình tháng 7 năm 2020
22 Số 02:BC/GSTĐT 11/05/2019 BC kết quả giám sát tập huấn nghiệp vụ và CNTT TĐTDS và nhà ở 2019
23 Số 02: BCGS/CN Tháng 2 28/02/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công nghiệp tháng 2 năm 2019
24 Số: 09/QĐ-CTK về Quy chế chi tiêu 12/02/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ , quản lý tài sản công năm 2019
25 Số: 76/QĐ-TCTK về mô tả công việc 09/02/2019 Số: 76/QĐ-TCTK về việc Quyết định bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh
26 Số 03: QĐ-CTK 13/01/2019 QĐ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thống kê năm 2019
27 Số 02: BC-KTGS TDT dân số 2019 13/01/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác lập bảng kê TDT Dân số 2019
28 Số:01/KH-CTK Kế hoạch hành động năm 20 04/01/2019 Chương trình hành động phong chống tham nhũng Cục Thống Kê Thái Bình