Văn bản theo lĩnh vực: Thống kê

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 180/GM-CTK 28/09/2020 Giấy mời đánh giá năng suất Vụ Mùa 2020 huyện Vũ Thư, Thái Thụy
2 179/GM-CTK 25/09/2020 Giấy mời hội nghị thăm đồng đánh giá tình hình SX lúa vụ Mùa 2020
3 175/CV-CTK 24/09/2020 Công văn điều tra đơn vị sự nghiệp khu vực dịch vụ
4 174/CV-CTK 22/09/2020 Công văn về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
5 172/CV-CTK 22/09/2020 V/v Thông báo địa bàn điều tra
6 172/CV-CTK 21/09/2020 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01/10/2020
7 27/KH-CTK 16/09/2020 Kế hoạch điều tra các đơn vị sự nghiệp trong khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8 168/CV-CTK 14/09/2020 về việc triệu tập Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến tín nhiệm Lãnh đạo cấp phòng và tương đương
9 164/CV-CTK 09/09/2020 Công văn về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
10 162/CV-CTK 07/09/2020 Công văn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp ảnh hưởng sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19( lần 2)
11 23/TB-CTK 06/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng CTK Thái Bình tháng 9 năm 2020
12 161/CTK-TCCB 03/09/2020 Về việc trình cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
13 Số: 21 /TB-CTK 06/08/2020 Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình Tháng 8 năm 2020
14 Số: 141 /CV - CTK 06/08/2020 Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
15 Số: 1426/QD-TCTK 04/08/2020 QĐ ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thống kê
16 Số:135 /CTK-NN 27/07/2020 V/v thực hiện kiểm tra, xác minh số liệu ĐT NTNNGK 2020 giai đoạn 3
17 Số: 17 /TB-CTK 09/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình tháng 7 năm 2020
18 Số:18/KL-CTK 12/07/2020 Kết luận thanh tra về việc THPA điều tra diện tích gieo trồng tại Chi Cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ
19 Số: 22/KH –CTK 19/07/2020 Kế hoạch biên soạn và xuất bản kỷ yếu ngành Thống kê Thái Bình
20 62/QĐ-CTK 19/07/2020 Quyết Định và KH TTRa thực hiện PA ĐT NTNNGK năm 2020
21 130/CV-CTK 20/07/2020 CV thực hiện kiểm tra, nghiệm thu ĐT NTNNGK2020 cấp huyện, cấp tỉnh
22 Số 02:BC/GSTĐT 11/05/2019 BC kết quả giám sát tập huấn nghiệp vụ và CNTT TĐTDS và nhà ở 2019
23 Số 02: BCGS/CN Tháng 2 28/02/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công nghiệp tháng 2 năm 2019
24 Số: 09/QĐ-CTK về Quy chế chi tiêu 12/02/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ
25 Số: 76/QĐ-TCTK về mô tả công việc 09/02/2019 Số: 76/QĐ-TCTK về việc Quyết định bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh
26 Số 02: BC-KTGS TDT dân số 2019 13/01/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác lập bảng kê TDT Dân số 2019
27 Số 03: QĐ-CTK 13/01/2019 QĐ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thống kê năm 2019
28 Số:01/KH-CTK Kế hoạch hành động năm 20 04/01/2019 Kế hoạch hành động năm 2019
29 Số :02\Báo cáo kiểm tra giám sát điều 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2018
30 Số:02 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL quý 4 năm 2018
31 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại g 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại giá tháng 12 năm 2018
32 Số:02 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức sống kỳ 4 năm 2018
33 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp 06/12/2018 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp tháng 12
34 Số 02:1282/QĐ-TCTK 16/12/2018 Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2019
35 Số 03: Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất l 15/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất lúa tháng 11
36 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản th 05/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản tháng 11
37 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp 20/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp tháng 11
38 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại 10/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại vận tải, giá tháng 11
39 Mẫu số: 02/GSTS 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thuỷ sản
40 Mẫu số: 02/GSTM 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thương mại, giá tháng 10/2018
41 Mẫu số: 02/GSCNG 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát công nghiệp tháng 10/2018
42 Mẫu số: 02/GSCN 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát chăn nuôi 1/10/2018
43 Công văn số: 06/CV-CTK 24/10/2018 ► Công văn số :06/CV-CTK về việc tuyển chọn người lập danh sách hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
44 Số : 148/QĐ-CTK 21/10/2018 Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua
45 Số 02_KSMS 18/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống kỳ 3 năm 2018
46 Số 02_LDVL 14/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra lao động việc làm tháng (7+8+9)
47 Số 02_CN 25/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng 9
48 Số 02_TMG 19/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra thương mại giá tháng 9
49 Kế hoạch số: 02/KH-CTK 04/09/2018 Kế hoạch điều tra thu nhập Bình quân đầu người chia theo huyện, Thành phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình
50 Số:03/HD-BCĐ 03/09/2018 Công văn
51 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra công nghiệp tháng 8 năm 2018
52 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra thương mại giá tháng 8 năm 2018
53 Số: 18/BC-Ttra 21/08/2018 Kết quả thanh tra khảo sát mức sống kỳ 2 năm 2018
54 Số 01:/ QĐ-BCĐTW 14/08/2018 Số 01:/QĐ-BCĐTW : Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
55 Số: 596/QĐ-CTTK 29/07/2018 Quyết đinh
56 Số: 126/QĐ-CTK 07/08/2018 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân chia theo huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
57 Số: 1905/QD-UBND 02/08/2018 CV số 1905: Quyết định về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người chia theo huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
58 Báo cáo giám sát thương mại 15/07/2018 Báo cáo
59 Báo cáo giám sát nông nghiệp tháng 7 08/07/2018 Báo cáo
60 Giám sát công nghiệp tháng 7 08/07/2018 Báo cáo
61 Số: 01/BC-TTra 24/05/2018 Báo cáo
62 Số:01/BC-TTra 17/05/2018 Báo cáo
63 Số:01/BC-TTra 15/05/2018 Bao cáo
64 Số: 66/BC-Ttra 21/03/2018 Báo cáo
65 Số: 62/QĐ-CTK 15/03/2018 Quyết đinh
66 Số: 01/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo
67 Số: 02/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo
68 Số: 14/QĐ-CTK-TTr 05/02/2018 Quyết đinh
69 Sô: 192/QĐ-CTK 29/12/2017 Quyết đinh
70 Số: 184/QĐ-CTK 17/12/2017 Quyết đinh
71 Số: 183/QĐ-CTK 17/12/2017 Quyết đinh
72 Số: 182/QĐ-CTK 17/12/2017 Quyết đinh
73 Số: 245/CV-CTK 19/12/2017 Công văn
74 Sô: 196/CV-CTK 14/11/2017 Công văn
75 Số: 2820/QĐ-UBND 29/10/2017 Quyết định
76 Số: 140/QĐ-HĐSK 21/09/2017 Quyết định của Chủ tịch hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Thái Bình
77 Số: 117/QĐ-CTK 26/07/2017 Quyết định
78 Số:116/QĐ-TĐKT 26/07/2017 Quyết định
79 Quyết định số: 77/2010/QĐ-TTg 29/11/2010 Quyết đinh
80 Quyết đinh số: 686/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết đinh
81 Quyết đinh số: 687/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết đinh
82 Quyết định số: 54/2016/QĐ-TTg 18/12/2016 Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
83 Quyết định 837/QĐ-TCTK 07/12/2016 Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2017 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
84 Quyết định số 1428/QĐ-TCTK 24/12/2014 Quyết định số 1428/QĐ-TCTK
85 Quyết định số 1433/QĐ-TCTK 26/12/2014 Quyết định số 1433/QĐ-TCTK
86 Quyết định số 715/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định số 715/QĐ-TTg
87 Quyết định số 763/QĐ - TCTK 29/06/2015 Quyết định số 763/QĐ - TCTK
88 Luật số 89/2015/QH13 22/11/2015 Luật số 89/2015/QH13
89 Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT 03/04/2012 Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT
90 Nghị định 34/2013/NĐ - CP 03/06/2013 Nghị định 34/2013/NĐ - CP
91 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 97/2016/NĐ-C
92 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 95/2016/NĐ-CP
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây